Στεγαστικό Επίδομα 2016-2017

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-2017
Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 88663/31-05-2016 του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτωων, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι ατήσεις των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-2017), θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.
Ως εκ τούτου, παρακαλείστε όπως καταθέτετε τις αιτήσεις κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος στους δικαιούχους, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2/19525/0026, «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών» (Φ.Ε.Κ. αριθμ.393/21-2-2013 τ. Β’), είναι τα εξής:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής). Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά.
β) Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση ή διαζευκτήριο, δικαιούχος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά τον φοιτητή σαν προστατευόμενο μέλος.
γ) Σε περίπτωση που ο φοιτητής κάνει φορολογική δήλωση, αλλά έχει δηλωθεί και σαν προστατευόμενο μέλος στη δήλωση του γονέα/των γονέων, τα εισοδήματα φοιτητή και γονέων προστίθενται.
δ) Οι Αλλοδαποί από χώρες της Ε.Ε είναι δικαιούχοι του επιδόματος οι ίδιοι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απόφασης και πρέπει να εμφανίζουν ανάλογα δικαιολογητικά από επίσημες κρατικές υπηρεσίες,μεταφρασμένα επισήμως (υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ύψος του εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση δεν γίνονται αποδεκτές).

2.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης (χορηγείται από τη Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής) και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:
i)O φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.
ii) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος.
β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. Υπεύθυνη δήλωση ότι τι Ε1 αποτελεί πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. Εάν δικαιούχος είναι ο φοιτητής (επειδή υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση) θα πρέπει να προσκομίζεται και το εκκαθαριστικό του γονέα του από το οποία θα προκύπτει αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και ως προστατευόμενο μέλος.
Σε περίπτωση διαζυγίου, να κατατεθεί και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα του φοιτητή.
Ανώτατο όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 30.000 ευρώ (φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό) συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. (επίδομα ανεργίας και άλλα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά προστίθενται.).
Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για την χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
4. Σχετικά με το Ε9 επισημαίνουμε τα εξής:
Μετά την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων μέσω ίντερνετ αποδεικτικό πλέον αποτελεί η «Εκτύπωση Περιουσιακής Κατάστασης 2017» από το ηλεκτρονικό σύστημα gsis.gr όπου συγκεντρωτικά εμφανίζεται η ακίνητη περιουσία στις 01/01/2014 και εκτυπώνεται χωριστά για όλα τα μέλη της οικογένειας. Στην περίπτωση που κάποια μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία πρέπει να τυπώνεται η μηδενική τους κατάσταση και να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων.
Συνολικά αθροίζονται τα τ.μ. των κατοικιών του φοιτητή και των γονέων του και αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200τμ (με εξαίρεση τις κατοικίες που βρίσκονται σε δήμους ή κοινότητες με κατοίκους κάτω από 3000 κατοίκους, σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας πριν τον Καποδίστρια (ν.253/97 ΦΕΚ244/Α/1997). Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψιν κατοικίες χαρακτηρισμένες ως ημιτελείς και κατοικίες με εμπράγματο δικαίωμα την υψηλή κυριότητα.
Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές από τη Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) σε άλλη πόλη της Κύπρου.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (ως μόνιμη κατοικία νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή).
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας θεωρημένο αντίγραφο από Δ.Ο.Υ., που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο δυο μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και συμβαλλόμενος να είναι ο γονέας του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής. Σημειώνουμε ότι δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα γονείς που νοικιάζουν κατοικία και διαμένουν στην ίδια πόλη που φοιτά και ο φοιτητής καθώς και δικαιούχοι που έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής.
9. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ ή φωτοτυπία του λογαριασμού(ως πρώτο όνομα θεωρείται το όνομα του δικαιούχου.
10.Όσες φωτοτυπίες (πλην των αντιγράφων που εκδίδονται από το ηλ. σύστημα) δεν είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι πρόκειται για ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα.
11.Επί πλέον όταν ο φοιτητής έχει ΑΦΜ αλλά δεν προσκομίζει δική του φορολογική δήλωση και Ε9 («Εκτύπωση Περιουσιακής Κατάστασης 2017»), θα υπογράφει απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι το φορολογικό έτος 2016 δε έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν ήταν υπόχρεος καθώς επίσης και ότι δεν έχει υποβάλλει ποτέ Ε9.
12. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.

 

aitisi_dilosi_stegastikou_2017_ΣΠΚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *