Σπουδές

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτοί προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο και την αποστολή της Κατεύθυσνης, αφορούν στην εξασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης των φοιτητών που θα τους επιτρέψει με ευνοϊκούς όρους την επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί στόχοι επιδιώκουν να αναπτύξουν στους φοιτητές εκείνες τις δεξιότητες που τους καταστούν ικανούς να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας στους τομείς της συντήρησης.