Πτυχιακές Εργασίες - Oδηγός & Έγγραφα για καθηγητές & σπουδαστές

Η έκδοση του οδηγού για την ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει μια σειρά από διαδικαστικά θέματα που αφορούν την πτυχιακή εργασία προς διευκόλυνση τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων.

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η πτυχιακή εργασία θεσμοθετείται από τον Κανονισμό Σπουδών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων/Άρθρο 17 ενώ καταλαμβάνει 20 διδακτικές μονάδες στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου. Η πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στο όγδοο (8ο) εξάμηνο σπουδών και για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής οφείλει να έχει περατώσει επιτυχώς τα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων του προγράμματος.

Β. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Βάσει του Κανονισμού Σπουδών, πτυχιακή εργασία έχουν δικαίωμα να αναλάβουν τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες. Πέραν αυτού, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μέλος Ε.Π. ή Επιστημονικός Συνεργάτης που να μπορεί να υποστηρίξει συγκεκριμένα προτεινόμενα θέματα, δύνανται και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες να αναλάβουν πτυχιακές εργασίες (διευκρίνιση Φ7/97/22-1-2009 της Διοικούσας Επιτροπής). Βάσει του Κανονισμού Σπουδών, τα μέλη ΕΡ.ΔΙ.Π δύνανται να αναλάβουν πτυχιακές εργασίες σε συνεργασία με ένα μέλος Ε.Π., Επιστημονικό ή Εργαστηριακό Συνεργάτη.


Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι πτυχιακές εργασίες διενεργούνται όλο το ακαδημαϊκό έτος εκτός των εξεταστικών περιόδων. Οι διδάσκοντες οι οποίοι δικαιούνται και ενδιαφέρονται να αναλάβουν πτυχιακές εργασίες προτείνουν στον Προϊστάμενο της Κατεύθυνσης μια λίστα θεμάτων. Για κάθε προτεινόμενη πτυχιακή πρέπει να προδιαγράφονται - κατά το δυνατόν και επιθυμητόν - το θέμα, η μεθοδολογία, ενδεικτική βιβλιογραφία, προσδοκώμενα αποτελέσματα, οι απαιτήσεις από πλευράς φοιτητή και τυχόν ειδικές προϋποθέσεις (πχ εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ).

Η πρόταση του διδάσκοντα θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ). Μετά από τυπικό έλεγχο, η εγκεκριμένη πρόταση αποτελεί ανακοινώσιμο και αναθέσιμο θέμα πτυχιακής εργασίας. Ακολουθούν οι επαφές μεταξύ ενδιαφερομένων φοιτητών και διδασκόντων, και η έναρξη της συνεργασίας πραγματοποιείται με την κατάθεση στην Γραμματεία της Κατεύθυνσης του Εντύπου ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ).
Κατόπιν, δημιουργείται και ενημερώνεται στον ιστότοπο της Κατεύθυνσης λίστα ενεργών πτυχιακών εργασιών. Το κύριο βάρος του επιβλέποντα εστιάζεται στην ερευνητική μεθοδολογία και όλη επίβλεψη της πορείας της εργασίας.

Διευκρινήσεις

1. Σε περίπτωση που το θέμα της εργασίας προέρχεται από πρωτοβουλία φοιτητή, θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή να υποβληθεί Πρόταση Θέματος και να ακολουθηθεί η ίδια τυπική διαδικασία.

2. Σε περίπτωση ομαδικών εργασιών, είναι επιθυμητό να ορίζεται εξ’αρχής από τον επιβλέποντα η κατανομή της εργασίας στα μέλη της ομάδας και η κατανομή αυτή να περιλαμβάνεται στην Πρόταση Θέματος.

3. Αντίστοιχα, είναι δυνατή η ανάληψη θέματος προς επίβλεψη από πέραν του ενός διδάσκοντες του ιδίου τμήματος, όπως επίσης και η συνεργασία με διδάσκοντες εκτός του τμήματος και εκτός του ιδρύματος, τηρουμένων των σχετικών υπηρεσιακών διαδικασιών.  

Δ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται από τους σπουδαστές πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο τις κατευθύνσεις και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην κατεύθυνση.

Η πτυχιακή εργασία οφείλει να βασίζεται σε δεδομένα που θα αποκτώνται με την προσωπική ερευνητική εργασία των σπουδαστών πάνω σε θέματα που θα αποσκοπούν να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα της Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Προκειμένου να δίδονται ανάλογα θέματα θα πρέπει να εξασφαλίζεται η παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή των ερευνητικών διαδικασιών και να εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν την έρευνα.

Πτυχιακή εργασία που θα αποτελείται μόνο από περιγραφικό μέρος, όταν όλες οι πληροφορίες προέρχονται από συγκέντρωση στοιχείων της ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, οφείλει να δίδεται κατ’εξαίρεση
και μόνο για το όσο το δυνατόν πρωτότυπα θέματα.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η διάρκεια της πτυχιακής είναι ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης στον χρόνο αυτό, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα των ενδιαφερόμενων στον Προϊστάμενο της Κατεύθυνσης, δύναται να παραταθεί
για αντίστοιχο διάστημα (έντυπο ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ). Κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να λάβει και μία δεύτερη παράταση (μέγιστος χρόνος 3 εξάμηνα). Σε περίπτωση που και σε αυτό το διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί, ο φοιτητής υποχρεούται να ξεκινήσει νέα πτυχιακή εργασία (έντυπο ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ – ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ). 

Πτυχιακές εργασίες υποβάλλονται προς εξέταση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (έντυπο ΑΙΤΗΣΗ KATAΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ – ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ). Η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος
της επιτροπής και ένα για τη Βιβλιοθήκη του τμήματος. Επίσης, κάθε σπουδαστής οφείλει να παραδώσει στην Γραμματεία της Κατεύθυνσης (με τελικό προορισμό την Βιβλιοθήκη) δύο (2) αντίγραφα της πτυχιακής σε ηλεκτρονική μορφή (οπτικό δίσκο). Με την υποβολή των παραδοτέων, ενεργοποιείται η διαδικασία εξέτασης της εργασίας.

ΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Προϊστάμενος της Κατεύθυνσης, κατόπιν πρότασης του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, Έντυπο ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ), ορίζει επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη, τον επιβλέποντα και άλλους δύο εκπαιδευτικούς με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα της πτυχιακής εργασίας. Ο ορισμός της επιτροπής
γίνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον 10 εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης (επιθυμητό διάστημα: 3 εβδομάδες) και ταυτόχρονα με την υποβολή στη Γραμματεία της Κατεύθυνσης των παραδοτέων της πτυχιακής. Με την μέριμνα της Γραμματείας, ορίζονται επιτροπές, ενημερώνονται τα μέλη των επιτροπών αυτών, λαμβάνουν τα αντίτυπα των εργασιών και δρομολογούνται οι παρουσιάσεις.

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ

Η υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών γίνεται ενώπιον της επιτροπής και αποτελεί μια ανοικτή διαδικασία με την
συμμετοχή σπουδαστών και εκπαιδευτικών. Είναι επιθυμητή η ομαδοποίηση των παρουσιάσεων σε μια σειρά προγραμματισμένων συνεδριών σε καθορισμένες και δημοσιοποιημένες ημερομηνίες ώστε να αναδεικνύεται υψηλότερος βαθμός οργάνωσης και ισχυρότερη προβολή. Η εξέταση του σπουδαστή από την επιτροπή περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος της πτυχιακής με τη χρήση εποπτικού υλικού
(διαφάνειες, slides, κ.α.) και δεν αναμένεται να υπερβαίνει σε διάρκεια τα 20 λεπτά. Στην συνέχεια ακολουθεί περίοδος ερωτήσεων από τα μέλη της επιτροπής που αφορούν την συγκεκριμένη εργασία. Τέλος, μπορούν οι λοιποί παρευρισκόμενοι να πραγματοποιήσουν ερωτήσεις.

Η αξιολόγηση αποτελείται από συνολική εκτίμηση των παρακάτω :

• τρόπος γραφής, περιεχόμενο, συνολική εμφάνιση

• προφορική παρουσίαση του θέματος της πτυχιακής (σαφήνεια, πληρότητα και ευχέρεια παρουσίασης)

• απαντήσεις που δίδει ο σπουδαστής στις ερωτήσεις που αφορούν το αντικείμενο της πτυχιακής

• απαντήσεις σε τυχόν γενικές ερωτήσεις

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 1-10.
Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί την πτυχιακή και ο μέσος όρος των τριών βαθμών που δίδουν τα μέλη της επιτροπής αποτελεί τον τελικό βαθμό της πτυχιακής εργασίας (κάθε βαθμός θα πρέπει να είναι ≥ 5,0, ειδάλλως δεν θα έπρεπε να έχει η εργασία υποβληθεί ή έστω εγκριθεί προς εξέταση) (έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ – ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ). Στην περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης. Το τριμελές της επιτροπής προϋποθέτει ότι τυχόν συνεργαζόμενα μέλη αντιπροσωπεύονται από τον (κύριο) εποπτεύοντα. Στις ομαδικές εργασίες, κατατίθεται κοινή βαθμολογία για όλα τα μέλη της ομάδας, δηλαδή στην ουσία βαθμολογείται η εργασία συνολικά και όχι κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά.

αίτηση & βεβαίωση πτυχιακής.doc

ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ_ΣΗΜΕΙΩΜΑ.doc

ΔΙΑΚΟΠΗ πτυχιακής.doc

παράταση πτυχιακής.doc

Πρακτικό εξέτασης πτυχιακής.doc

αίτηση κατάθεσης πτυχιακής.doc

Πρόταση πτυχιακής.doc

ΟΔΗΓΟΣ-ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ-Π.Σ.Π.Κ.-2013.pdf