Πρακτική Άσκηση

Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα,ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Η περίοδος αυτή της άσκησης είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων εποχιακών επιχειρήσεων.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται:

1. Στο δημόσιο τομέα

2. Στον ιδιωτικό τομέα

Η πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα χωρίζεται σε δύο περιόδους:

1. Από την 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου και

2. Από την 1η Απριλίου έως 31 Σεπτεμβρίου

Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν ισχύουν τα προηγούμενα χρονικά πλαίσια.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ’ όσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του καθώς και όλα τα μαθήματα ειδικότητας, πλην ενός (δηλαδή η πρακτική άσκηση μπορεί να λάβει χώρα, ακόμη και στην περίπτωση που ο σπουδαστής χρωστάει ένα μόνο μάθημα ειδικότητας).

Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία της Κατεύθυνσης που είναι γραμμένος με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να ασχοληθεί. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστέςστις υπάρχουσες θέσεις αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους και ανακοινώνει σε κάθε εργοδότη τα ονόματα των σπουδαστών που θα ασκηθούν σ’ αυτόν. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης αποτελείται από τρία μέλη του Ε.Π. και εκπροσώπους των σπουδαστών. Η επιτροπή μεριμνά:

1. Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης.

2. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους
πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν ασχολείται με θέματα της ειδικότητας του, υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του, τόσο στον υπεύθυνο που έχει ορισθεί για το χώρο εργασίας όσο και στον υπεύθυνο επόπτη του Τ.Ε.Ι., ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα αμείβεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε εργασιακές ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας της κατεύθυνσης που είναι γραμμένος τα εξής:

1. Το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης καθώς επίσης και τις ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.

2. Το βιβλιάριο ασφάλισης.

Ο προϊστάμενος της κατεύθυνσης στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη τους.

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Κατεύθυνσης.

ΑΙΤΗΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_NEW.doc

Μαθήματα Ειδικότητας (Ισχύς από ακ. έτος 2014-2015)