Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων

Το εργαστήριο Φυσικοχημείας της Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς δημιουργήθηκε το 2011 για τις ανάγκες του τμήματος. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε νέες μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται στην αρχαιολογία και στη συντήρηση των έργων τέχνης. Στο εργαστήριο Φυσικοχημείας πραγματοποιούνται εκτός από το μάθημα «Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων» πρακτικές και πτυχιακές των φοιτητών του τμήματος.

                  

Το εργαστήριο Φυσικοχημείας είναι εξοπλισμένο με όργανα τελευταίας τεχνολογίας με στόχο εκτός της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας να μπορεί να υποστηρίξει και ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές με την αρχαιομετρία και τη συντήρηση των έργων τέχνης.

Μεταξύ άλλων το εργαστήριο Φυσικοχημείας διαθέτει:

 • FT-IR  Spotlight 400 Imaging System and FT-IR/FT-NIR Spectrometer (Perkin Elmer)
 • Φασματοσκοπία Raman- Φορητό σύστημα (Process Instruments)
 • Φασματοσκοπία Περίθλασης  Ακτίνων - Χ (Brucker)
 • Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτίνων- Χ, XRF ARTAX (Brucker)
 • Φασματόμετρο XRD- XRF – Φορητό σύστημα (Assing)
 • Στερεοσκόπιο Φθορισμού (Leica Microsystems)
 • Οπτικό Μεταλoγραφικό μικροσκόπιο (Leica Microsystems)
 • Στερεοσκόπιο NOVEX
 • Λειαντικός Τροχός  LaboForce-3 (Struers)
 • Αέρια Χρωματογραφία- Φασματογραφία Μάζας GC-MS με αυτόματο δειγματολήπτη  (Shimadzu)
 • Συσκευή επιφανειακού καθαρισμού με ακτινοβολία LASER (ARTDUO) 
 • Στήλη Απιονισμένου 2000 ΛΙΤΡΩΝ
 • Συσκευή αποσταγμένου νερού (Nüve)
 • Πεχάμετρα 
 • Αγωγιμόμετρα

 

                                                          

Υπεύθυνοι εργαστηρίου:

Δρ. Αδαμαντία Καμπιώτη (Επικ. Καθηγήτρια Α.ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)