Εργαστηριακά Τμήματα "Χωρίς Παρακολούθηση"

Οι φοιτητές που δήλωσαν κάποιο ή κάποια εργαστήρια "χωρίς παρακολούθηση" λόγω του ότι τα έχουν παρακολουθήσει σε παλαιότερο εξάμηνο επιτυχώς, οφείλουν στην αρχή του εξαμήνου να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες του/των συγκεκριμένου/-ων εργαστηρίου/-ων.