Έγγραφα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.doc
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, κάθε διδάσκων ή διδάσκουσα, συμπληρώνει την εξαμηνιαία αναφορά για το μάθημά του και την υποβάλλει στο Τμήμα.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.doc
Η μηνιαία αναφορά μαθήματος πρέπει να παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγγραμμένη από τους διδάσκοντες κάθε μήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.doc
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν σοβαρούς λόγους να αναβληθεί ένα συγκεκριμένο μάθημά τους, να το ανακοινώνουν έγκαιρα στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και να κοινοποιούν ένα αντίγραφο στη Γραμματεία και στην προϊσταμένη του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.doc
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν βεβαίωση προυπηρεσΐας από το Τμήμα ΠΣΠΚ υποβάλλουν την αίτηση αυτή στη Γραμματεία.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.doc
Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν το συγκεκριμένο έγγραφο όταν αιτούνται αδείας.

Παρουσιολόγιο Εργαστηρίων
Οι εργαστηριακοί συνεργάτες πρέπει να τηρούν το παρουσιολόγιο των εργαστηρίων και μάλιστα για κάθε τμήμα που διδάσκουν. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα θα παραδίδουν στη γραμματεία του τμήματος συμπληρωμένα τα πρωτότυπα παρουσιολόγια ώστε να ενημερώνεται το αρχείο των εργαστηρίων. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 13 εργαστηριακές ασκήσεις σε κάθε εξάμηνο και κάθε φοιτητής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο απουσίες σε κάθε εξάμηνο ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στην τελική εξέταση του εργαστηρίου.

Εξαμηνιαίο παρουσιολόγιο ΣΠΚ
Οι εργαστηριακοί συνεργάτες πρέπει να τηρούν το εξαμηνιαίο παρουσιολόγιο των εργαστηρίων και μάλιστα για κάθε τμήμα που διδάσκουν. Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα πρέπει να παραδίδουν στη γραμματεία του τμήματος συμπληρωμένα τα πρωτότυπα εξαμηνιαία παρουσιολόγια ώστε να ενημερώνεται το αρχείο των εργαστηρίων. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 13 εργαστηριακές ασκήσεις σε κάθε εξάμηνο και κάθε φοιτητής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο απουσίες σε κάθε εξάμηνο ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στην τελική εξέταση του εργαστηρίου.