Εργαστήριο Προληπτικής Συντήρησης

Εργαστήριο Προληπτικής Συντήρησης 
Το εργαστήριο της προληπτικής συντήρησης οργανικών και ανόργανων έργων τέχνης, διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή για τη υλοποίηση του, εξ ορισμού, σύνθετου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. Η υποδομή αυτή αφορά είτε σε βασικές αναλυτικές συσκευές για την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο εσωτερικό ενός μουσείου ή στο εξωτερικό κέλυφος μιας συλλογής. Ο στόχος του εργαστηρίου είναι η απόκτηση πειραματικής ευχέρειας και εμπέδωσης βασικών γνώσεων στην διεξαγωγή μετρήσεων των εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, την καταγραφή των παραγόντων φθοράς όπως και άλλων περιπτώσεων (π.χ. πτητικές οργανικές ενώσεις, υλικά αποθήκευσης και έκθεσης κ.α).