Πτυχιακή Εργασία

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία – ένα θέμα που άπτεται του γνωστικού αντικειμένου της Κατεύθυνσης σπουδών.

Η πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται στο όγδοο εξάμηνο (Η’) σπουδών και βαθμολογείται ιδιαίτερα.Για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς τα 2/3 τουλάχιστον των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Οι διδάσκοντες του Τμήματος, στα πλαίσια απασχόλησής τους, αναλαμβάνουν την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών. Ο επιβλέπων-οι επιβλέποντες μιας πτυχιακής εργασίας είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των σπουδαστών, την επίβλεψή τους, καθώς και την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και εξοπλισμό.

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών δηλώνονται στη γραμματεία του Τμήματος συνήθως στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου από τον επιβλέποντα-επιβλέποντες καθηγητές και από τον φοιτητή-φοιτητές. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε σπουδαστή.

Δήλωση πτυχιακής εργασίας: Οι πτυχιακές εργασίες δηλώνονται συνήθως στην αρχή κάθε ακαδ. εξαμήνου.

Διάρκεια πτυχιακής εργασίας: Μια πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι υπό επεξεργασία από ένα (1) έως και (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια καθορίζεται από τον Επόπτη-τους Επόπτες Καθηγητή-ές της πτυχιακής εργασίας και καθορίζεται στο Έντυπο “Πρόταση Πτυχιακής Εργασίας”. Αν σε αυτό το διάστημα, η πτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί, τότε ακυρώνεται και ο σπουδαστής επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανάληψης πτυχιακής εργασίας.

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας: Οι πτυχιακές εργασίες παρουσιάζονται σε ημερομηνία μέσα στο χρόνο των μαθημάτων, ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές και εξεταστικές ερωτήσεις, ώστε να διαμορφώσουν άποψη για τη γνώση του φοιτητή και στην περίπτωση που μια πτυχιακή εκπονήθηκε από δύο ή τρεις φοιτητές, για να διαπιστώσουν οι εξεταστές το βαθμό συμμετοχής στην επεξεργασία του θέματος καθενός από τους συμμετέχοντες φοιτητές.

Βαθμολόγηση πτυχιακής εργασίας: Τα μέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας, κρίνουν κατά πλειοψηφία την επιτυχή η μη, περάτωση αυτής. Ο βαθμός που δίνεται στην πτυχιακή εργασία ή σε καθέναν από τους συμμετέχοντες σπουδαστές στην ομάδα επεξεργασίας ξεχωριστά προκύπτει από τον μέσο όσο της βαθμολογίας των μελών της επιτροπής.

Έντυπα Δήλωσης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας (συνήθως υποβάλλονται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου)

  1. Πρόταση-θέματος-πτυχιακής-εργασίας (συμπληρώνεται και κατατίθεται στη γραμματεία από τον Επόπτη Καθηγητή-τους Επόπτες Καθηγητές της Πτυχιακής Εργασίας)
  2. Αίτηση-για-εκπόνηση-πτυχιακής-εργασίας (συμπληρώνεται και κατατίθεται στη γραμματεία από τον φοιτητή-τους φοιτητές, αφού έχει κατατεθεί προηγουμένως από τον Επόπτη Καθηγητή-Επόπτες Καθηγητές το έντυπο Πρόταση Πτυχιακής Εργασία)

Έντυπα Παρουσίασης Πτυχιακής Εργασίας (η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών γίνεται σε ημερομηνία μέσα στο χρόνο των μαθημάτων. Τα έντυπα για την παρουσίαση μιας πτυχιακής εργασίας και τα αντίτυπα των πτυχιακών εργασιών κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία παρουσίασης-εξέτασης της πτυχιακής εργασίας)

  1. Αίτηση-κατάθεσης-πτυχιακής(συμπληρώνεται και κατατίθεται στη γραμματεία από τον φοιτητή/φοιτητές που εκπονούν την Πτυχιακή Εργασία συνοδευόμενο από την πτυχιακή εργασία σε τρία (3) αντίγραφα)
  2. Εγκριτικό_Σημείωμα_Παρουσίασης_Πτυχιακής_Εργασίας (συμπληρώνεται και κατατίθεται στη γραμματεία από τον Επόπτη Καθηγητή-Επόπτες Καθηγητές, αφού έχει κατατεθεί προηγουμένως στη γραμματεία του Τμήματος το έντυπο “Αίτηση κατάθεσης-παρουσίασης πτυχιακής εργασίας από τον φοιτητή-φοιτητές).