Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ιωάννης Βοζαΐτης, MSc
email: yvozaitis@ionio.gr

Νικόλαος Μαρκοζάνης, MSc
email: info@markozanis.gr

Βασιλική Συγγούνα, PhD
email: kikisyg@yahoo.gr

 

 

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι μέσω ΕΣΠΑ

Η διδασκαλία από ακαδημαϊκούς υπότροφους υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο”, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Εύα Πολυμέρη, PhD
Επιστημονικό Πεδίο: Συντήρηση Ανόργανων Υλικών
email:

Νικόλαος Μαρκοζάνης, PhD
Επιστημονικό Πεδίο: Συντήρηση Οργανικών Υλικών
email: nikolasarris@gmail.com