Περιγραφή πτυχιούχου

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της Κατεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – πτυχιούχος Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε. θα έχει αποκτήσει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, δεξιοτήτων-ικανοτήτων συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα της Κατεύθυνσης, στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Με το νόμο υπ’ αριθμ. 4485 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 114/4-8-2017 η κατεύθυνση μετονομάζεται Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης’ ενώ με το ΦΕΚ 639/21-4-2015 η κατεύθυνση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων έχει οριστεί ως αντίστοιχη του τμήματος ‘Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης’ του ΤΕΙ της Αθήνας.

 

Γνώσεις:

– Διαθέτει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων πάνω στις προληπτικές και επεμβατικές μεθόδους και πρακτικές του αντικειμένου της συντήρησης, ενώ συγχρόνως οι γνώσεις του σε αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, χημεία κ.α. τον βοηθά να εμβαθύνει στην κατανόηση του αντικειμένου που συντηρεί.

– Διαθέτει αντίληψη των νέων τεχνολογιών στη συντήρηση των αρχαιολογικών, των ιστορικών, των εθνογραφικών, των εκκλησιαστικών, των λαογραφικών και των νεώτερων έργων τέχνης.

– Κατέχει αναλυτική και προηγμένη γνώση των μεθόδων συντήρησης πολιτισμικής κληρονομιάς, έχοντας τη δυνατότητα να κατανοήσει όχι μόνο τη θεωρία, αλλά και τις μεθοδολογίες προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης των αρχαιολογικών, των ιστορικών, των εθνογραφικών, των εκκλησιαστικών, των λαογραφικών και των νεώτερων έργων τέχνης.

Δεξιότητες:

– Αναλύει και προσαρμόζει τις αποκτηθείσες γνώσεις του στις φυσικοχημικές αναλύσεις προκειμένου να μπορεί να επεμβαίνει στα αρχαιολογικά, ιστορικά, εθνογραφικά, εκκλησιαστικά, λαογραφικά και νεώτερα έργων τέχνης και να τα συντηρεί.

– Εφαρμόζει ορθά τα κατάλληλα εργαλεία συντήρησης, καθώς και το σύγχρονο εξοπλισμό που στοχεύουν σε κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης προκειμένου να πραγματοποιήσει προληπτικές, αλλά και επεμβατικές εργασίες στα αρχαιολογικά, ιστορικά, εθνογραφικά, εκκλησιαστικά, λαογραφικά και νεώτερα έργων τέχνης.

– Επιλύει σύνθετα προβλήματα που αφορούν σε σοβαρές φθορές  των αντικειμένων ή σε αντικείμενα μεικτών υλικών ώστε να προτείνει καινοτόμες λύσεις για τη συντήρηση- διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

– Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές έχει τη δυνατότητα να αναλύσει την τεχνοτροπία, τα κατασκευαστικά υλικά αλλά και την εύρεση της χρονολογίας των έργων τέχνης.

– Συνεργάζεται αρμονικά με άλλες ειδικότητες προκειμένου να υλοποιήσει σωστά και με ασφάλεια την προβολή, την έκθεση και τη μεταφορά των έργων τέχνης.

Ικανότητες:

– Είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης συγκεκριμένων αντικειμένων σε ένα προστατευμένο εργαστήριο συντήρησης αλλά και insitu (μνημεία κ.α.).

– Λαμβάνει αποφάσεις αφού αξιολογήσει διαφορετικές μεθόδους συντήρησης σχετικά με το ποια είναι η πιο κατάλληλη.

– Εφαρμόζει τις γνώσεις του και έχει τη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης ερευνητικών εργασιών με επίβλεψη στο αντικείμενο της συντήρησης.

Ο πτυχιούχος Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε. θα έχει αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων εκτός του αντικειμένου της συντήρησης που αποτελεί και το βασικό αντικείμενο των σπουδών του και στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία Τέχνης, Αρχαιολογία, Τεχνικές & υλικά συντήρησης οργανικών υλικών, Τεχνικές & υλικά συντήρησης ανόργανων υλικών, Φυσικοχημικές αναλύσεις, Προληπτική συντήρηση, Σχέδιο και χρώμα (αντίγραφο έργων τέχνης), Υλικά και τεχνικές αποθήκευσης, μεταφοράς και έκθεσης αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς, Τεχνολογία Υλικών, Ψηφιοποίηση πολιτισμικής κληρονομιάς (δημιουργία βάσεων δεδομένων- ψηφιακή αρχειοποίηση και υλοποίηση πολυμεσικών αντικειμένων-  multimedia objects)  κ.ο.κ