Αποστολή τμήματος

Η Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων παρέχοντας στους φοιτητές τη πλήρη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Το επιτυγχάνει αυτό με τη διδασκαλία και την πρακτική εξάσκηση σε εξαιρετικά σύγχρονα εργαστήρια με κατάλληλο εξοπλισμό, με την εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και τη χορήγηση στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων, που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτοί προκύπτουν από το γνωστικό αντικείμενο και την αποστολή της Κατεύθυνσης, αφορούν στην εξασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης των φοιτητών που θα τους επιτρέψει με ευνοϊκούς όρους την επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία.

Στόχος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (50%-50%) στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, την επεμβατική και προληπτική συντήρηση, τη μουσειολογία, την πολιτισμική διαχείριση κ.α. ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις επιστημονικές και τεχνολογικές τους γνώσεις κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους έργου. Το Τμήμα διασφαλίζει την ποιότητα στο εκπαιδευτικό του έργο μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, της διαρκούς εκπαίδευσης των αποφοίτων, των  συνεργασιών με συναφή τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, της δημιουργίας θερινών σεμιναρίων σε ελληνική και ξένη γλώσσα, της οργάνωσης διεθνών συνεδρίων για τη διαρκή παρακολούθηση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων, των συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις καθώς και της οργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων απευθυνόμενων στην τοπική κοινωνία.