Εργαστήρια Συντήρησης Ανόργανων Υλικών

Εργαστήριο Συντήρησης Μετάλλου

Εργαστήριο Συντήρησης Λίθου

Εργαστήριο Συντήρησης Κεραμικού

Εργαστήριο Συντήρησης Ψηφιδωτού

Εργαστήριο Συντήρησης Τοιχογραφίας

Εργαστήριο Συντήρησης Υαλιού/Πορσελάνης