Διακοπή ενημέρωσης Ιστοτόπου

Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος conservation.teiion.gr θα σταματήσει να ενημερώνεται από σήμερα.

Όλες οι ανακοινώσεις που αφορο΄ύν τους φοιτητές της Κατεύθυνσης θα αναρτόνται στον ιστότοπο του Τμήματος Περιβάλλοντος envi.ionio.gr.